0213
VUK.

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

                             

2024 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 1.100
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 660
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 330
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 150
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 87
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 40
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 580
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 330
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 150
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 87
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 40
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 23
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 3.400
 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.700.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 3.400
 - Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 170.000
 - Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.700.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.700
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 40.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 2.000
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 6.600
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.300.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 8.700
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 6.600
  11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
  - Alt sınır 230.000
  - Üst sınır 2.300.000
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 14
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nei madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 11.800
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 5.800
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 3.000
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 6.900
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.400
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.800
  Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 4.400.000
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 8.700.000
                             

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 700
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 210
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 55
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 370
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 95
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 15
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 2.200
 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 2.200
 - Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 110.000
 - Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.100.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.100
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 4.200
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 840.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200
  11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
  - Alt sınır 150.000
  - Üst sınır 1.500.000
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nei madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 1.900
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180
  Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 2.800.000
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000
                             

2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 320
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 190
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 95
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 43
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 12
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 170
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 95
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 43
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 01.08.2022 Öncesi: 500 - 01.08.2022 ve sonrası: 1.000
 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 01.08.2022 Öncesi: 250.000 - 01.08.2022 ve sonrası: 500.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 01.08.2022 Öncesi: 500 - 01.08.2022 ve sonrası: 1.000
 - Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 01.08.2022 Öncesi: 25.000 - 01.08.2022 ve sonrası: 50.000
 - Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 01.08.2022 Öncesi: 250.000 - 01.08.2022 ve sonrası: 500.000
 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 500
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.900
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 380.000
 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500
 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900
  11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
  - Alt sınır 68.000
  - Üst sınır 680.000
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nei madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 880
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530
  Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 1.300.000
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000
                             

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 240
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 70
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 130
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 32
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 380
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000
 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 380
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 19.000
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000
 3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 380
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine
  26.10.2021 tarihi itibari ile Bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya hatalı yapılması durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin aynı süre içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygulanır.
1.400
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400
  9- 26.10.2021 tarihi itibari ile Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 650
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000
                             

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler TL
 1- Sermaye şirketleri 220
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 130
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 67
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 18
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 120
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 30
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,50
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,70
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması(Her belge için290 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u) 350
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 350
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18.000
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180.000
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 8.500
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.300
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 260.000
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,90
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 600
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000
                             

2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler TL
 1- Sermaye şirketleri 180
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 55
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 98
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 25
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,90
 Özel Usulsüzlük
 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması(Her belge için290 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10'u) 290
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 7.000
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 350
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 220.000
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,40
 Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 490
 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 70.000
                                                                             

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları TL
 (Kanuna bağlı cetvel)
 Birinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 148
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 45
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,7
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri 80
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
 3 - İkinci sınıf tüccarlar 21
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,7
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,2
 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240
  - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000
 2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000
  - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000
 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240
 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700
 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900
 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000
 9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200
 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900
 Damga Vergisinde
 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800
 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 57.000
                                                                                             

2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  130,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  80,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  40,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  19,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  11,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,00
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  70,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  40,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  19,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  11,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  5,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,80
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  210,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  110.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  210,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  11.000,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  110.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  210,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.000,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  260,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  800,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  160.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  1.100,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  800,00
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  1,80
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.400,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  700,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  350,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000,00
  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı   50.000,00
                                                                                           

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  126,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  80,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  40,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  19,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  11,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,00
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  69,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  40,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  19,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  11,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  5,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,70
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  210,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  110.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  210,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  11.000,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  110.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  210,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.000,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  260,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  800,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  158.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  1.100,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  800,00
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  1,79
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.370,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  690,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  340,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000,00
                                                                                           

2015 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  120,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  77,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  39,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  18,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  10,60
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  4,80
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  66,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  39,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  18,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  10,60
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  4,80
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,60
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  200,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  106.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  200,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  10.600,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  106.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  200,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  4.800,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  250,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  770,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  150.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  1.060,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  770,00
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  1,70
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.300,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  660,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  330,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.060.000,00
                                                                                           

2014 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  110,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  70,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  36,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  17,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  9,70
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  4,40
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  60,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  36,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  17,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  9,70
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  4,40
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,40
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  190,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  97.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  190,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  9.700,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  97.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  190,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  4.400,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  230,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  700,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  140.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  970,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  700,00
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  1,60
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.200,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  600,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  300,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  970.000,00
                                                                                           

2013 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  110,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  70,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  35,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  17,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  9,40
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  4,30
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  60,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  35,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  17,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  9,40
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  4,30
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,40
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmamasıHer belge için 190 TL.'den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK Madde 353/1)   %10
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  94.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  190,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  9.400,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  94.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  190,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  4.300,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  230,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  700,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  140.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  940,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  700,00
 Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası  1,60
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.200,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  600,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  300,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  940.000,00
                                                                                       

2012 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler  TL
 1- Sermaye şirketleri  105,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  66,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  33,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  16,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  8,80
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  4,00
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  58,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  33,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  16,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  8,80
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  4,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,30
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  180,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  88.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  180,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  8.800,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  88.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  180,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  4.000,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  220,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  660,00
 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  130.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  880,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  660,00
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.170,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  580,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  280,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  880.000,00
                                                                                       

2011 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 Birinci derece usulsüzlükler   TL
 1- Sermaye şirketleri  96,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  60,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  30,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  15,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  8,00
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  3,70
 İkinci derece usulsüzlükler
 1- Sermaye şirketleri  53,00
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  30,00
 3 - İkinci sınıf tüccarlar  15,00
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  8,00
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  3,70
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,15
 Özel Usulsüzlük
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması  170,00
 Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  80.000,00
 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması  170,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza  8.000,00
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza  80.000,00
 3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  170,00
 4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  3.700,00
 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  200,00
 6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  600,00
  - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  120.000,00
 7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere  800,00
 8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  600,00
 Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.070,00
 2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  530,00
 3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  260,00
 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  800.000,00