Pratik Bilgiler
Trafik Para Cezaları 2019

   Trafik İhlalinin Konusu   Kimlere Uygulanacağı   Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş   Ceza Puanı (Sürücüler İçin)   Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca)   Belgelerin İptali  (Mahkemelerce)   Trafikten Men   Araç Kullanmaktan Men   Diğer Hususlar 
 İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca)   5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası (Mülki Amirce) 
 13   Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,   Uymayanlara   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.                 Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. 
 14   Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,   Uymayanlara   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.       10           Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir. 
 16   Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,   Uymayanlara   5.073 TL.   % 25 İndirimli 3.804,75 TL.                 Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır. 
 17   Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,   Uymayanlara   5.073 TL.   % 25 İndirimli 3.804,75 TL.                 Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. 
 18   Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,   Uymayanlara   5.073 TL.   % 25 İndirimli 3.804,75 TL.                 Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. 
 20/1-a/1   Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,    Araç sahiplerine   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL             Tescil yapılıncaya kadar     Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir. 
 20/1-d   Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112'nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak,  Noterlere   1.834 TL.   % 25 İndirimli  1.375,50 TL.                 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından
 20/1-d-8   İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları  satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları,  Alıcısına   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.             Tescil yapılıncaya kadar     Tescili yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir. 
 21/1   Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan  karayoluna çıkarmak,   Sürücülere  1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.       10   Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,     Eksiklikleri giderilinceye kadar    Trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için  tescil belgesi ve plakası  ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise  ek-33/A tanzim edilmek suretiyle teslim edilir. 
 21/5   Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek,  Sürücülere   2018 TL   % 25 İndirimli  1.513,50 TL.             Mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar     Ayrıca araca mülki amir tarafından el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir. 
 22   Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi,   Yetkilendirilmiş gerçek veya   özel hukuk tüzel kişilerine       17.065 TL               Tespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir. 
 23/2-a   Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak,  Sürücülere   92 TL   % 25 İndirimli  69 TL.       10       Araç bilgileri doğrulanıncaya kadar     
 23/2-b   Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak,   Sürücülere   92 TL   % 25 İndirimli  69 TL.       15       Tescil plakası uygun  yere takılıncaya kadar     
 23/3-a-1   Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak,   Araç sahiplerine   412 TL   % 25 İndirimli 309 TL.      20           Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
 23/3-a-2   Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere uygun plaka takmamak,   Araç sahiplerine   844 TL   % 25 İndirimli  633 TL.       20      Tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar    
 23/3-b-1   Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,   Araç sahiplerine   412 TL   % 25 İndirimli 309 TL.      15           Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
 23/3-b-2   Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak,  Araç sahiplerine   844 TL   % 25 İndirimli 633 TL.       20       Yönetmelikte belirtilen sayıda tescil plakası takıncaya kadar     
 23/3-c-1   Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak,   Araç sahiplerine   412 TL   % 25 İndirimli 309 TL.      15           Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre verilir.
 23/3-c-2   Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak nedeniyle hakkında işlem yapılarak verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescil plakalarını uygun duruma getirmemek,   Araç sahiplerine   844 TL   % 25 İndirimli 633 TL.       20       Tescil plakaları uygun duruma getirilinceye kadar     
 23/4   Tescilli aracı plakasız kullanmak,   Sürücülere   1.698 TL   % 25 İndirimli 1.273,50 TL       20       Tescil plakası takılıncaya kadar     
 23/5-a   Başka bir araca tescilli  plakayı takmak veya kullanmak,   Takana veya kullananlara   5.000 TL   % 25 İndirimli  3.750 TL.       20       Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar     Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 23/5-b   Araca sahte plaka takmak veya kullanmak,   Takana veya kullananlara   5.000 TL   % 25 İndirimli  3.750 TL.       20       Araç tescil edilinceye veya tescil plakası takılıncaya kadar     Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 25   Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak, Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       10       Araçlar     Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.  
 26/1   Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,   Sürücülere ve araç  işletenlerine  108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       5       Eksikllikleri tamamlanıncaya kadar araçlar     Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir. 
 26/2   Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak,   Sürücülere ve araç  işletenlerine   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.             Bir yıl içinde üç defa ihlalde 15 gün     *Sürücü  aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. *Bu cihazlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla  (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı için trafikten men edilen araçlardaki bu cihazların bulundukları yerde  sökülememesi halinde (ek-33/A) düzenlenerek izin verilir. *Bu maddeye istineden 15 gün süreyle trafikten men edilen araçların, men süresi sonunda teslim edilebilmesi için bu cihazların aracın bulunduğu yerde söktürülmesi zorunludur. 
 26/3   Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,   Sürücülere ve araç  işletenlerine  108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       5       Araç     Sürücü  aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir. 
 28   Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       10       Aykırılığı giderilinceye kadar     Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir. 
 30/1-a   Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20       Araç     Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33  düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir. Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda  izin belgesi verilmez.
 30/1-b   Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20       Araç     Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları  halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir. 
 31/1-a   Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,   Sürücülere  108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. 
 31/1-b   Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,   Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.      20       Araç     Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Taksilerde, çalışır durumda olan taksimetrenin kullanılmadığının tespiti halinde ise sadece sürücü hakkında ceza tutanağı düzenlenir. Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
 31/2   Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,   Sorumlulara       7.623 TL.   3-6 ay             
 32/1   Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği  otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemek,   İşletenlere  108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10       Yapılan değişiklik araç tescil belgesine işletilinceye kadar     Bu fıkraya istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip araç tescil belgesine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle teslim edilir. 
 32/3   Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması,    Uymayanlara   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.             Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar    Aracın mevzuata uygun duruma getirilmesi için için çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilirek teslim edilir.  
 34/a   Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak,  Araç sahibine  235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       10       Araçlar     Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  
 34/b   Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin  süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan  trafiğe çıkarılması,    Araç sahibine   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.       10       Araçlar     Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Muayenesinin yaptırılmadığının üç ve daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek izin verilir.
 34/c   Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın  trafiğe çıkarılması,    Araç sahibine   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.             Araçlar     Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlar, muayenelerini yaptırmak amacıyla çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.  Muayenesinin yaptırılmadığının her tespitinde  idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek izin verilir.
 35/7   Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,   Muayene istasyonu   işletenlere   1-8.000 TL. 2- 13.344 TL. 3- 26.692 TL.                   İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığının ilgili birimlerince  uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptal edilir. 
 36/3-a   Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak,  Kullananlara ve kullandıranlara   2.018 TL.   %25 indirimli   1.513,50 TL.               Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
 36/3-b   Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak,   Kullananlara ve   kullandıranlara   2.018 TL.   %25 indirimli 1.513,50 TL.               Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
 36/3-c   Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak,   Kullananlara ve kullandıranlara   2.018 TL.   %25 indirimli 1.513,50 TL.               Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
 37   11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,   Kullananlara ve kullandıranlara  108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.                 
 39/2   Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri,   Sürücülere ve kullandıranlara   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.       20         Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden  aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir. 
 39/3   Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak,   Sürücülere   407 TL.   % 25 İndirimli 305,25 TL.               Sürücüler   Trafik zabıtasınca sürücü belgesine el konulur. 
 39/4   Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak,   Sürücülere   407 TL.   % 25 İndirimli   305,25 TL.                 
 42/11   Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak,   Sürücü adaylarına ve   araç sahiplerine   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.               Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere ve bu kişilere araç kullandıran araç sahibine bu madde hükmü yerine 2918 sayılı Kanun'un 36/3-a maddesinden işlem yapılır. 
 44/1-a   İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       10           
 44/1-b   Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       5           
 46/2-a   Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 46/2-b   Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 46/2-c   Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 46/2-d   Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,   Sürücülere   235 TL.  % 25 İndirimli 176,25 TL.   Kamyon-çekici için 1.002 TL.  % 25 İndirimli 751,50 TL.       20           Bu maddenin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi halinde ise idari para cezası 1.002 Türk Lirası idari olarak uygulanır.
 46/2-e   Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,   Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.       20           
 46/2-f   Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları,   Sürücülere   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.                 
 46/2-g   Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri,   Sürücülere   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.                 
 46/2-h   Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi,   Sürücülere   1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.                 
 46/3   Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,   Hayvan sürücülerine   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.                 
 47/1-a   Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 47/1-b   Kırmızı ışık kuralına uymamak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20   Geriye doğru 1 yıl içinde;  3.defada 30 gün,  6.defada 45 gün,  9.defada 60 gün         *Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. 
 47/1-c   Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 47/1-d   Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 48/5  Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,   Sürücülere   1. defada  1.002  TL. (% 25 İndirimli 751,50 TL.) 2. defada  1.256 TL. (% 25 İndirimli 942 TL.)   3 ve 3'ten fazlasında 2.018 TL. (% 25 İndirimli 1.513,50 TL)       20   Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl       Sürücüler   Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin  geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve  Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48'inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler  hakkında ayrıca TCK'nın 179'uncu maddesinden de işlem yapılacaktır. 
 48/8   Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,   Sürücülere   5.167  TL.   % 25 İndirimli 3.875,25 TL.       20   5 yıl        Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48'inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.
 48/9   Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,   Sürücülere   2.869 TL.   % 25 İndirimli  2.151,75 TL.       20   2 yıl       Sürücüler   Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen,  ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre  Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48'inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.
 49/3   Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması,   Sürücüye, araç sahibine,  işleten veya teşebbüse  Sürücüye 108 TL.  ( % 25 İndirimli 81 TL) Araç sahibine 235 TL (% 25 İndirimli 176,25 TL.) İşleten veya teşebbüs sahibine 488 TL. (% 25 İndirimli 366 TL.)       20         Sürücüler   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 290 TL (% 25 İndirimli 217,50 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 603 TL. (% 25 İndirimli 452,25 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise  araç sahibi yönünden 290 TL (% 25 İndirimli 217,50 TL.)  ceza uygulanır.  
 51/2-a   Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       10           
 51/2-b   Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50'ye (elli dahil) kadar aşmak,   Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.       15   Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda  5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile         *Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir. **Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu  kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. ****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur. 
 51/2-c   Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak,  Sürücülere   1.002 TL.   % 25 İndirimli  751,50 TL.       15       
 51/5-a   Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,   İmal veya ithal edenlere      3.042 TL.den   5.073 TL.ye kadar  6-8 ay             Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.  
 51/5-b   Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,   İşletenlere      2.018 TL.den 3.042 TL'ye kadar   4-6 ay   15           Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir. 
 52/1-a   Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 52/1-b   Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           
 52/1-c   Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 52/1-d   Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 53/1-a   Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 53/1-b   Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 53/1-c   Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 53/1-d   Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 53/2   Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 54/1-a   Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 54/1-b    Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 55   Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,  Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           
 56/1-a   Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 56/1-b   İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           
 56/1-c   Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip),   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 56/1-d   Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 56/1-e   Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-a   Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,    Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-b   Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-c   Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-d   Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde  kavşağa girmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-e   Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 57/1-f   Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 58   Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,   Sürücülere ve  yolculara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           
 59   Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       20           
 60/1-a   Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-b   Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-c   Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-d   Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       10           
 60/1-e   Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-f   Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-g   Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 60/1-h   Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 61/1-a   Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-b   Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-c   Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-d   Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-e   Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-f   Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-g   Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-h   Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-ı   Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-j   Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-k   Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-l   Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-m   Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-n   Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 61/1-o   Taşıt yolu üzerinde  engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,   Sürücülere   216 TL.   % 25 İndirimli  162 TL.       10           Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. 
 62   Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 63   Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak,    Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.       10           Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
 64/1-a-1   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81TL.       20           
 64/1-a-2   Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL       20           
 64/1-a-3   Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       10           
 64/1-b-1   Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 64/1-b-2   Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       5           
 64/1-b-3   Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       10           
 64/1-b-4   Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları  yakmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 64/1-b-5   Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       20           
 64/1-b-6   Sadece park lambaları ile seyretmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 65/1-a   Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,   Uymayanlara   85 TL.   % 25 İndirimli  63,75 TL.       10          Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir. 
 65/1-b(a)   Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşmak,   Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere   915 TL.   % 25 İndirimli  686,25 TL.                1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.   2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-b(b)   Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak,   Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere   1.834 TL.   % 25 İndirimli  1.375,50 TL.                 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.   2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-b (c)   Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20  fazlasına kadar aşmak   Uymayan işletenlere ve  yük gönderenlere   2.751 TL.  % 25 İndirimli  2.063,25 TL .                 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.   2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-b (d)   Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25  fazlasına kadar aşmak,   Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere   3.673 TL.   % 25 İndirimli  2.754,75 TL .             Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.   2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-b (e)   Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25'in üzerinde  fazla aşmak,   Uymayan işletenlere ve  yük gönderenlere   5.510 TL.   % 25 İndirimli  4.132,50 TL .             Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.   2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-c   Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,   İşletenlere   915 TL.   % 25 İndirimli  686,25 TL.                 
 65/1-d   Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,   Uymayanlara   225 TL   % 25 İndirimli  168,75T L.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/1-e   Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak,   Uymayanlara   455 TL.   % 25 İndirimli  341,25 TL.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/1-f   Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,   Sürücülere, uymayan  işletenlere ve yük gönderenlere   455 TL.   % 25 İndirimli  341,25 TL.       15       Gerekli izinler sağlanıncaya kadar     1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.  2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
 65/1-g   Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük  üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek,    1-Uymayan işletenlere 2-Yük gönderenlere  1- 915 TL. 2- 1.834 TL.   1-% 25 İndirimli 686,25 TL.   2- % 25 İndirimli 1.375,50 TL.                 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.  2- Gönderenin birden fazla olması veya  tespit edilememesi  halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir. 
 65/1-h   Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek,   Uymayanlara   225 TL.   % 25 İndirimli  168,75 TL.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/1-i   Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,   Uymayanlara   225 TL.   % 25 İndirimli  168,75 TL.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/1-j   Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,   Uymayanlara   225 TL.   % 25 İndirimli   168,75 TL.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/1-k   Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,   Uymayanlara   225 TL.   % 25 İndirimli  168,75 TL.       15       Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar     
 65/4   Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,   İşletenlere   1.834 TL.   % 25 İndirimli 1.375,50 TL.                Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır. 
 65/A   Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak,   İşletenlere   625   % 25 İndirimli 468,75 TL.      10           Bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.
 66   Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve Yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       15           
 67/1-a   Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 67/1-b   Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak,.   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 67/1-c   Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 67/1-d   Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,   Sürücülere   5.010 TL.   % 25 İndirimli 3.757,50 TL.         60 gün    60 gün     *Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir. **Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi 2. defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.  ***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur. 
 68/1-a-1   Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 68/1-a-2   Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde,  taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 68/1-a-3   Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 68/1-b-1   Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 68/1-b-2   Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 68/1-c   Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak,   Yayalara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 69/1   Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak,   Uymayanlara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.                 
 69/2   Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek,   Uymayanlara         3 ay hafif hapis cezaı             
 70   Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek,   Uymayanlara   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.                 Görevlilerce derhal durdurulur. 
 71   Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       15           
 72   Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           Cihazlar araçlardan söktürülür. 
 73/a   Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek,   Uymayanlara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 73/b   Araçlardan bir şey atmak veya dökmek,  Uymayanlara   108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL.       10           
 73/c   Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       10           Cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 
 74/a   Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek   Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.                 
 74/b   Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek,   Sürücülere   488 TL.   % 25 İndirimli 366 TL.       20           
 75   Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve Yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,  Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       15           
 76   Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri, ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli 176,25 TL.       20           
 77/1-b   Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları,   Sürücülere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       15           
 77/1-c   Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek,   Sürücülere   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       10           
 78/1-a   Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak,  Uymayanlara   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 78/1-b   Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması,   Uymayanlara   108 TL.   % 25 İndirimli  81 TL.       15           
 79   Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek,   Uymayanlara                     Bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası  suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır. 
 81/1-a   Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 81/1-b   Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek,   Uymayanlara   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.                 
 81/1-c   Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve  tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       10           
 81/1-d   Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 81/1-e   Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek,   Uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       15           
 81/3   Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak,   Sürücülere ve uymayanlara   488 TL.   % 25 İndirimli  366 TL.      20           
 82/1-a   Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi,   Sürücülere ve uymayanlara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.       20           
 82/1-b   Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak,   Sahip ve işletenlere   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.                 
 82/1-c   Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek,   Sahip ve sorumlulara   235 TL.   % 25 İndirimli  176,25 TL.                 
 91   Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak,   İşletenlere   108 TL.   % 25 İndirimli   81 TL             Eksikliği giderilinceye kadar     İlgili kayıtlarından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerli olduğu tespit edilen araçlar için sigorta poliçesi ibraz zorunluluğu aranmaz. 
 94   Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek,   Aracı devredenlere  108 TL.   % 25 İndirimli 81 TL                 
 99   Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu  mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek,   Sigortacılara       7.623 TL.               
 101   Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak,   Sigorta şirketlerine       7.623 TL.               
 104   Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak,   Mesleki faaliyette bulunanlara       7.623 TL.               Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir. 
 118   Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak,   Sürücülere             1. defasında 2 ay 2. defasında 4 ay  3. defasında      Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir. 
 118/5   Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek,   Sürücülere             1 yıl (Mahkemece)         
 123/4   Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını Kanun ve Yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek,   Kurs sahiplerine       1.256 TL.               Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır. 
 123/5   Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,   Kurs sahiplerine       7.623 TL.   3-6 ay             Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır. 
 131/6-a   Yetkisiz olarak tescil plakası basmak,   Uymayanlara   10.000 TL   % 25 İndirimli 7.500 TL.                 İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 131/6-b   Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak,   Uymayanlara   10.000 TL   % 25 İndirimli 7.500 TL.                 İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 131/6-c   Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları  yetkisiz olarak basmak,   Uymayanlara   10.000 TL   % 25 İndirimli 7.500 TL.                 İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 131/6-d   Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce verilmesi ve kullanılması lüzumlu kağıtları  yetkisiz olarak dağıtmak,   Uymayanlara   10.000 TL   % 25 İndirimli 7.500 TL.                 İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından verilir.  Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinden adli işlem yapılır. 
 Ek-2/1   Araçları motorlu araç tescil  belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek,   Sürücülere ve araç sahiplerine  1.002 TL.   % 25 İndirimli 751,50 TL.             15 gün     Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. 
 Ek-2/3-a   Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,  Sürücülere   5.010 TL. % 25 İndirimli 3.757,50 TL.    Bir yıl içerisinde tekekrür halinde; 10.020 TL.  %25 İndirimli 7.515 TL.            60 gün     İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
 Ek-2/3-b   Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,  Sürücülere   2.018 TL.  % 25 İndirimli 1.513,50 TL.    Bir yıl içerisinde tekekrür halinde; 4.036 TL.  %25 İndirimli 3.027 TL.            30 gün     İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
 Ek-2/3-c   Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak,    Sürücülere   1.002 TL. % 25 İndirimli 751,50 TL.    Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 2.004TL.  %25 İndirimli 1.503 TL.            15 gün     İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.
 Ek 2/5   Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak,   Sürücülere   1.002 TL.    % 25 İndirimli 751,50 TL.            Eksikliği giderilinceye kadar     
 Ek-2/6   Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak,   Yolculara   334 TL.   % 25 İndirimli  250,50 TL.                 
 Ek-6   Görevini kötüye kullanmak.   Fahri Trafik Müfettişlerine                     İki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır. Ayrıca, ilgili valilikçe Fahri Trafik Müfettişliği görevine son verilir. 
 Ek-8   Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek,   Sigorta şirketlerine       7.623 TL.