Pratik Bilgiler
Geçici Vergi Oranları

(0193. GVK. Mük.m. 0120) (0193. GVK. m. 0103)
(5422. KVK. m. 0025 [Mülga]) (5422. KVK. Geç.m. 0032 [Mülga])
(5520. KVK. m. 0032)

(5520. KVK. m. 0015) (5520. KVK. m. 0030) (5520. KVK. Geç.m. 0001)

Dönemler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Dayanak
1999 % 15 % 25
2000 % 15 % 20
2001 % 15 % 25
  • Bkk. 2000/1515
2002
2003 1. Dönem (%15)
Sonraki Dönemler (%20)

GVK. GT. 0249
Kurumlar Vergisi Oranında
1. Dönem (%25)
Sonraki Dönemler (%30)

KVK. GT. 0080
  • 4842 sk. m. 13
  • 4842 sk. m. 36/2-c
Sirküler
07.08.2003 - (GVK-2/2003-2/Geçici Vergi Uygulaması-1) (Yıl içinde geçici vergi oranında yapılan değişikliklerin uygulanması)
Özel hesap dönemine tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergileri ise Nisan ayının içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren % 30 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.
2004 % 33
  • 5422. KVK. Geçici m. 0032
2005 % 20 % 30
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% 15 (cari dönemin kurumlar vergisi oranında *)
% 20 *
  • 5520. KVK. m. 0032
    Ayrıca Bkz.
  • (5520 Sayılı Kanun) Kurumlar Vergisi Sirküleri Sıra No: 1
  • 5520 sk. m. 15, 30, Geç. m. 1
  • 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 sayılı BKK.
2018
2019
2020
% 15 % 20 (**)  (**) (5520 Sayılı Kanunun Geçici 91. Maddesi ile Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.)
01.01.2021 - 31.12-2024 % 15 % 20 (***)/(****) (***) (5520 Sayılı Kanunun Geçici 13. Maddesi ile Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.)
(****) 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere 32. maddenin 1. Fıkrası değişmiştir. Değişiklik sonrası fıkra : Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.