Pratik Bilgiler
Bağış ve Yardımlarda Sınır


(ESKİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 14.MADDE

(YENİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 8.MADDE

(ESKİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MÜKERRER 14.MADDE

(YENİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9.MADDE ve 10.MADDE

(ESKİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 25.MADDE

(YENİ) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 32.MADDE

GELİR VERGİSİ KANUNU 89.MADDE

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33.MADDESİ, 44.MADDESİ ve 45.MADDESİ

(ESKİ) 64 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(YENİ) 1 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ


Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılabilecek (K.V.K.) Veya Beyan Edilecek Gelirden İndirilebilecek (G.V.K.) Bağış Ve Yardımlara Ait Liste (2005/Eylül İtibariyle)

K.V.K. Mükellefi

G.V.K. Mükellefi

NO

Bağış Yapılacak Kurum/Kuruluş

İlgili Kanunlar

Bağış Şekli

Oransal Sınır (O yıla ait kurum kazancının)

Oransal Sınır (Beyan Edilen Gelirin)

Kalkınmada Öncelikli Yöreye Yapılan Bağış sınırı

1

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idareleri, belediyeler, köyler

GVK. 89/4KVK. Mük.14/1-b

Ayni ve Nakdi

5%

5%

10%

2

Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler

GVK. 89/4KVK. Mük.14/1-b

Ayni ve Nakdi

5%

5%

10%

3

Bilimsel Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar

KVK. Mük.14/1-b

Ayni ve Nakdi

5%

Yok

Yok

4

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

GVK. 89/4KVK. Mük.14/1-b

Ayni ve Nakdi

5%

5%

10%

5

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,il özel idareleri,belediyeler ve köylere bağışlanan okul,sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,yetiştirme yurdu,huzurevi,bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar

GVK. 89/5KVK. Mük.14/1-c

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

6

Okul,sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,yetiştirme yurdu,huzurevi,bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,il özel idareleri,belediyeler ve köylere yapılan her türlü bağış ve yardımlar

GVK. 89/5KVK. Mük. 14/1-c

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

7

Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,yetiştirme yurdu,huzurevi,bakım ve rehabilitasyon merkezi mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirmeleri için yapılan bağış ve yardımlar

GVK. 89/5KVK. Mük. 14/1-c

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

8

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda,temizlik,giyecek ve yakacak maddeleri

GVK. 89/6

Yok

Beyan Edilecek Gelirden

Maliyet bedelinin tamamı

Beyan Edilecek Gelirden

Maliyet bedelinin tamamı

9

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlere ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan hertürlü bağış ve yardımlar;

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiyeye getirtilmesi çalışmalarına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

GVK. 89/7KVK. Mük.14/1-d

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

10

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan amatör spor dalları için sponsorluk.

GVK. 89/8KVK. Mük.14/1-e

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancın Tamamı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

11

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan profesyonel spor dalları için sponsorluk harcamaların.

GVK. 89/8KVK. Mük.14/1-e

Ayni ve Nakdi

50%

50%

50%

12

İlk Öğretim Kurumlarına Yapılan Bağış ve Yardımlar

222 S.K. 76/g

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

13

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

278 S.K. 13.Md.

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

14

Üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitüleri

2547 S.K. 56/b

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

15

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

2828 S.K. 20/b

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

16

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2876 S.K. 101.Md.

Ayni ve Nakdi

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız

17

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

2955 S.K. 46/b

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

18

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (FAK-FUN-FON)

3294 S.K. 9.Md.

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

19

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

3388 S.K. 3.Md.

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

20

Milli Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrolü Kanunu kapsamında yapılan harcamalar

4122 S.K. 12.Md.

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

21

Sekiz (8) Yıllık Kesintisiz Eğitim için yapılacak bağış ve yardımlar. (Sadece Bankalarda açılan hesaplara para yatırma şeklinde bağış yapılabilecektir.)

4306 S.K. Gç.1.Md.97/1 sayılı 4306 Sayılı Kanun Uyarınca Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Uygulaması ile İlgili Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Tebliğ

Nakdi

Sınırsız

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

22

T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında (sandık, dinlenme ve bakımevleri için) yapılan bağışlar

5434 S.K. Ek Md.44

Ayni ve Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

23

Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılacak yardımları karşılamak için kurulanFona verilmek üzere; Kamu kurumları, mahalli idareler, mal sandıkları, hayır kurumları, Türkiye Kızılay Derneği ile diğer kuruluşlara yapılacak Nakdi bağışlar ve bankalarda fon veya fona aktarılmak üzere açılan hesaplara yatırılan paralar.

7269 S.K. 44.Md.64 Nolu KVK.GT.

Nakdi

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

24

Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılacak yardımları karşılamak üzere Türkiye Kızılay Derneğine yapılan ayni bağışlar

7269 S.K. 44.Md.64 Nolu KVK.GT.

Ayni

Kurum Kazancı

Beyan Edilecek Gelir

Beyan Edilecek Gelir

25

Afetlerden zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Milli Yardım Komitesi ve Mahalli Yardım komitelerine yapılan bağış ve yardımlar

7269 S.K. 45.Md.64 Nolu KVK.GT.

Ayni ve Nakdi

Sınırsız

Sınırsız

Sınırsız