Pratik Bilgiler
Parasal Sınırlar ve Oranlar EK 
  TABLO I- PARASAL SINIRLAR  
  A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ  (TL) 
   1. Kasa işlemleri:   
     1.1. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;   
       1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,   11.000 
       1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,   6.500 
       1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkere bedeli, ikamet tezkere harcı, vize harcı ve yolcu telefon harçlarının iadesinde 1.1.1'de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ile sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin peşin alınan tutarların iadesi ise sınırlamaya tabi değildir.  
     1.2. Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;   
       1.2.1. Vergi  dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde,   15.000 
       1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,   110.000 
       1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),   65.000 
   2. Kaybedilen alındılar için ilân:    
     İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,   6.500 
 B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   
   1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:  
     1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   16.000 
     1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   56.000 
   2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:   
     Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   24.000 
 C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   
   1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)   
     1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   27.000 
     1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   38.000 
     1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde   134.000 
   2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 10, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye muhasebe birimlerinde 7, diğer merkez saymanlık müdürlükleri, Ankara, İzmir ve Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinde 3 kat olarak uygulanır.   
   3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)   
     3.1.  Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   51.000 
     3.2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   42.000 
     3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   31.000 
     3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   39.000 
     3.5. KDV iadesi yapan İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi müdürlüklerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  350.000 
   4. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.   
 Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ   
   1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.  400.000 
 D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI   
   1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,   
     1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında   40.000 
     1.2.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde   160.000 
   2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat olarak uygulanır.   
 
  TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ  
  A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI  (TL) 
   1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:   
     1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde   8.600 
     1.2. Diğer ilçelerde   4.400 
   2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere   99.000 
   3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara   57.000 
   4.   Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere   165.000 
   5. Mahkeme harç ve giderleri   
     5.1.İstanbul il merkezi için   500.000 
     5.2. Ankara ve İzmir il merkezleri için   300.000 
     5.3. Diğer il ve ilçeler için   150.000 
   6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere   455.000 
   7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere   45.000 
   8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere   181.000 
   9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı  3.300.000 
   10. Yargılama Giderleri  112.000 
   11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)   21.000 
   12. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için   
     12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde   45.000 
     12.2. Diğer il ve ilçelerde   27.000 
   12. Araçların muayene, egzoz muayene, ambulans (C) belgesi ödemeleri ile araç geçiş ücretleri için   
     12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde   50.000 
     12.2. Diğer il ve ilçelerde   30.000 
 B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI   
   1. Yükseköğretim Kurumları için:   
     1.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için   45.000 
     1.2. Diğer birimleri için   8.600 
     1.3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (yurt dışındaki harcamalarda kullanılmak üzere)   476.000 
   2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine   26.000 
   3. Türk Patent ve Marka Kurumu mutemetlerine   96.000 
   4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine   290.000 
   5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine   
     5.1. Kuruluş merkezinde   795.000 
     5.2. Merkez dışındaki birimlerde   1.427.000 
   6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine   
     6.1. Kuruluş merkezlerinde   6.160.000 
     6.2. Merkez dışındaki birimlerde   2.480.000 
   7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine   6.160.000 
   8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine   1.270.000 
   9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine   1.100.000 
   10. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için   8.600 
 C- MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI AVANS SINIRLARI   
   1. Merkezde   330.000 
   2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde   257.000 
   3. Diğer illerde   190.000 
 Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI   
   1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için   2.480.000 
   2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere,
a) Birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik/müşavirlik üzerinden, ataşelik/müşavirlik nezdindeki banka hesapları kullanılarak,
b) Birliğin konuşlandığı yabancı ülkede askeri ateşelik/müşavirlik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere 
 2.480.000 
   3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları ile ulaştırma faaliyeti kapsamında yabancı ülkeye giden hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere veya bahse konu giderler için Türkiye'den görevlendirilecek mutemetlere   2.250.000 
   4. Uluslararası anlaşmalar ve Cumhurbaşkanı Kararı/Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere,
a) Birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik/müşavirlik üzerinden, ataşelik/müşavirlik nezdindeki banka hesapları kullanılarak,
b) Birliğin konuşlandığı yabancı ülkede askeri ateşelik/müşavirlik bulunmaması halinde ise olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla birlik komutanlığınca görevlendirilecek mutemetlere
 2.480.000 
 D-ASKERİ DAİRE, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ MUTEMET AVANSLARI   
   1.Millî Savunma Bakanlığı:   
     1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma Bölge Başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlarında personel ve araç seferberliği kapsamında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler, MSB Diyarbakır ve Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler, Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları çerçevesinde yurtdışında bulunan birlikler için 3 katı uygulanır.)   80.000 
     1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 nci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birliklerin emrine, harekat komutasına ve harekat kontrolüne verilen birlikler için 3 katı uygulanır.)   80.000 
     1.3. Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği   
       1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda   172.000 
       1.3.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)   72.000 
       1.3.3. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine   80.000 
     1.4. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine   320.000 
     1.5. Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünce arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş - erlere ödenmesinde kullanılmak üzere  256.000 
   2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi:   
     2.1. Harcama yetkisi bulunmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler   70.000 
     2.2. Harcama yetkisi bulunan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)   69.000 
     2.3. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi   70.000 
     2.4. İl jandarma komutanlıkları   
       2.4.1. 10'dan az ilçesi olan illerde   66.000 
       2.4.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde   70.000 
   3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:   
     3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı   42.000 
     3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Egitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları   35.000 
   4. Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin, muayeneye sevk, sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile askerî öğrencilere ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere ilgili birlik/kurum mutemetlerine  660.000 
   5. Millî Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine   200.000 
   6.1. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kullanılmak üzere   660.000 
   6.2. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının sınır ötesinde icra ettiği harekatlar için mahallinde (yurt dışında) temin edilmesi gereken acil ve zaruri mal ve hizmet alımlarında yurt dışında kullanılmak üzere   660.000 
   6.3. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının sınır ötesinde icra edeceği harekatlar için mahallinden (yurt içinde) temin edilmesi gereken acil ve zaruri mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere   400.000 
   6.4. Jandarma Genel Komutanlığının yurt dışında ve sınır ötesinde, barışı destekleme ve koruma harekatlarında veya savunma ve asayişin sağlanmasında verilen veya verilmesi muhtemel her türlü görev kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin mahallinden (yurt içinde) ve mahallinde (yurt dışında) alımı ve yapım işlerinde kullanılmak üzere  660.000 
 
  TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR  
   1. Merkezde:   
     1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar 
   2. Millî Savunma Bakanlığında:   
     2.1. Ana Bakım ve Bakım Fabrika Müdürlükleri ile Elektro Optik Sistemler Bakım Fabrika Müdürlüğü (EOSB)   
     2.2. Hava Bakım Fabrika Müdürlükleri   
     2.3. Dikimevi Müdürlükleri   
     2.4. İlaç Fabrikası Müdürlüğü   
     2.5. Tersane Komutanlıkları   
   3. Milli Savunma Üniversitesinde:   
     3.1. Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları   
     3.2. Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları   
     3.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı   
   4. Kara Kuvvetlerinde:   
     4.1. Ordu Komutanlıkları   
     4.2. Kolordu Komutanlıkları   
     4.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri   
     4.4. İkmal Komutanlığı, Ana İkmal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları   
     4.5. Sınıf Okulları (Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları   
     4.6. Mühimmat Komutanlığı, Müht.Ana Depo K.lığı, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) ile TSK Mühimmat Ayırma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri   
   5. Deniz Kuvvetlerinde:  
     5.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.   
     5.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo ve Grup Komutanlıkları   
     5.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri   
     5.4. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkâm Tabur Komutanlıkları   
     5.5. Onarım Destek Komutanlıkları, Kara Araçları Bakım Merkezi Komutanlığı   
     5.6. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı   
   6. Hava Kuvvetlerinde:  
     6.1. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı   
     6.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri   
     6.3. Üs Komutanlıkları   
     6.4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı   
 
  TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR    (TL) 
   1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;  
     1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar   10 
     1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar   20 
   2.   5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;   
     2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar   50.000 
     2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar   50 
 
  TABLO V- ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ    (TL) 
   1- 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar   4.711 
 
 TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI 
 Örnek No   Belgenin adı   Ölçü Birimi   Birim Fiyatı (TL) 
   6   Alındı Belgesi (Manuel)   Cilt   115 
         Alındı Belgesi (Otokopili)   Takım   3 
   8   Mahsup Alındısı   Cilt   145 
   10   Tahsildar Alındısı   Cilt   145 
   11   Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı   Cilt   145 
         Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı   Takım   3 
   12   Teslimat Müzekkeresi   Cilt   195 
   14   Gönderme Emri   Cilt   145 
   15   Döviz Gönderme Emri   Cilt   145 
      Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.