Pratik Bilgiler
Parasal Sınırlar ve Oranlar TABLO I - PARASAL SINIRLAR 
 A- Merkezi YöNETİM MUHASEBE YöNETMELİĞİ  (TL) 
   1. Kasa işlemleri:   
     1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince,  muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;   
       1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,   1.500 
       1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,   850 
       1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkeresi bedellerinin iadesinde 1.1.1'de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ise sınırlamaya tabi değildir.  
     1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;   
       1.2.1. Vergi  dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde,   2.300 
       1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,   15.000 
       1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),   8.500 
   2. Kaybedilen alındılar için ilan:    
     İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilan gerektirmeyen parasal sınır,   850 
 B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GöREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   
   1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:  
     1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   2.800 
     1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   9.000 
   2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:   
     Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   3.500 
 C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   
   1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)   
     1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   2.800 
     1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   4.000 
     1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde   15.000 
   2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu muhasebe birimlerinde 5, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara ve İzmir İl Muhasebe Birimlerinde 3 kat olarak uygulanır.   
   3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak  limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)   
     3.1.  Vergi  dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   5.600 
     3.2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   4.500 
     3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   3.400 
     3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)   4.250 
   4. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.   
 Ç- MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YöNETMELİĞİ   
   1. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.  55.000 
 D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI   
   1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,   
     1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında   4.250 
     1.2. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde   21.000 
   2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.   
 TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
 A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI   (TL) 
   1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:   
     1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde   1.300 
     1.2. Diğer ilçelerde   675 
   2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla   14.900 
   3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara   8.700 
   4.   Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere   24.850 
   5. Mahkeme harç ve giderleri   
     5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için   88.000 
     5.2. Diğer il ve ilçeler için   32.000 
   6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için   68.000 
   7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için   6.550 
   8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere   27.300 
   9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  496.150 
   10. Yargılama Giderleri  14.100 
   11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)   3.100 
   12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için   
     12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde   5.900 
     12.2. Diğer il ve ilçelerde   3.500 
 B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI   
   1. Yükseköğretim Kurumları için:   
     1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için   6.500 
     1.2. Diğer birimleri için   1.300 
   2. ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine   3.400 
   3. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Patent Enstitüsü mutemetlerine   13.000 
   4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine   36.500 
   5. Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine   
     5.1. Kuruluş merkezinde   104.000 
     5.2. Merkez dışındaki birimlerde   180.000 
   6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine   
     6.1. Kuruluş merkezlerinde   931.400 
     6.2. Merkez dışındaki birimlerde   372.700 
   7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine   931.400 
   8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine   161.000 
   9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine   32.000 
   10. Diğer özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için   1.300 
 C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI  AVANS SINIRLARI   
   1. Merkezde   49.250 
   2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde   31.500 
   3. Diğer illerde   23.000 
 Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI   
   1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için   372.700 
   2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum  nedeniyle birlik  komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere   372.700 
   3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere   327.000 
   4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere   372.700 
 D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI   
   1.Milli Savunma Bakanlığı:   
     1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlarında personel ve araç seferberliği kapsamaında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 inci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birlikler emrine, harekat komutanına ve harekat kontrolüne verilen birlikler ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)   5.500 
     1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)   6.000 
     1.3. Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği   
       1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda   18.000 
       1.3.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her mutemet için)   7.500 
       1.3.3. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavini tamamlanarak memleketlerine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine    8.500 
     1.4. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine   29.500 
     1.5. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş - erlere ödenmesinde kullanılmak üzere  24.000 
   2. Jandarma Genel Komutanlığı:   
     2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler   4.700 
     2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)   4.400 
     2.3. İl jandarma komutanlıkları   
       2.3.1. 10'dan az  ilçesi olan illerde   3.600 
       2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde   4.600 
   3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:   
     3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı   4.400 
     3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Egitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları   3.600 
   4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda  dağıtım ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerİ öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere  99.650 
  5. Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine   18.500 
  6. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kullanmak üzere   11.000 
 TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR   
   1. Merkezde:   
     1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar 
   2. Kara Kuvvetlerinde:   
     2.1. Ordu Komutanlıkları   
     2.2. Kolordu Komutanlıkları   
     2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri   
     2.4. İkmal Komutanlığı, Ana İkmal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları ile Dikimevi Müdürlükleri   
     2.5. Bakım Komutanlığı, Ana Bakım ve Bakım Merkezi Komutanlıkları ile Elektro Optik Sistemler Bakım Merkezi Müdürlüğü (EOSBM).   
     2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı   
     2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları   
     2.8. Mühümmat Komutanlığı, Müht. Ana Depo K.lığı, Mühümmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) de TSK Mühümmat Ayırma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri   
   3. Deniz Kuvvetlerinde:  
     3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları   
     3.2. Deniz Ana üs, Deniz üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları   
     3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri   
     3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları   
     3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkam Tabur Komutanlığı   
     3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Kara Araçları Bakım Merkezi Komutanlığı   
     3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı   
   4. Hava Kuvvetlerinde:  
     4.1. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı   
     4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri   
     4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı   
     4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları   
     4.5. Üs Komutanlıkları   
     4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı   
 TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR   
   1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;  (TL) 
     1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar   10 
     1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar   20 
   2.   5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;   
     2.1. Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar   16.000 
     2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar   16 
 TABLO V- ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ  
   1- 6728 Sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarında çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar   519 
 TABLO VII- KANUNİ FAİZ VE TEMERRüT FAİZ ORANLARI  
   3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)   Yıllık Oran (%) 
   1.1/1/2017 tarihinden itibaren :   
     1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,   9 
     1.2. Temerrüt faiz oranı   
       1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse   9 
       1.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)   9,75 
   2. 1/1/2015 - 31/12/2016 dönemi için  
     2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,   9 
     2.2. Temerrüt faiz oranı   
       2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse   9 
       2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)   10,50 
   3. 1/1/2014 - 31/12/2014 dönemi için   
     3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,   9 
     3.2. Temerrüt faiz oranı   
       3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse   9 
       3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)   11,75 
 TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI   
 örnek No   Belgenin adı   ölçü Birimi   Birim Fiyatı (TL) 
   6   Alındı Belgesi  (Manuel)   Cilt   14 
         Alındı Belgesi  (Otokopili)   Takım   0,34 
   8   Mahsup Alındısı   Cilt   17,6 
   10   Tahsildar Alındısı   Cilt   17,6 
   11   Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı   Cilt   17,6 
         Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı   Takım   0,34 
   12   Teslimat Müzekkeresi   Cilt   23 
   14   Gönderme Emri   Cilt   17,6 
   15   Döviz Gönderme Emri   Cilt   17,6 
  Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler,  talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir. 

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA