Pratik Bilgiler
Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Madde / Bent AÇIKLAMA Oran %
 Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde Fıkra ve Bentleri
2  Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
2.a.  GVK 18. Madde kapsamına giren serbest meslek işleri (Telif ) dolayısıyla yapılan ödemelerden %17
2.b.  Diğerlerinden (Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince, Serbest Meslek erbaplarına (Sm,Smmm,Ymm, Avukat, Doktor, Mühendis Gibi ) yapılan ödemelerden) %20
3  GVK.42. Madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden
 (04.02.2021-01.03.2021 arası %3)
%5
4  Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden %20
5.a.   Kira ödemeleri, GVK 70. Maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (01/01/2021-30/9/2021 Arası % 10) %20
5.b.  Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (01/01/2021-30/9/2021 Arası % 10) %20
5.c.  Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (01/01/2021-30/9/2021 Arası % 10) %20
6.a.  Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin;
6.a.i.  (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan %0
6.a.ii.  (b) alt bendinde yazılı kazançlardan %10
6.b.i.  Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %10
6.b.ii  Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %10
6.b.iii  75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden %0
7   GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
7.a.  Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0
7.b.   Diğerlerinden;
7.b.a.   Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
7.b.a.i.  Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7
7.b.a.ii.   Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3
7.b.a.iii.   Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %0
7.b.b.   Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
7.b.b.i.   Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7
7.b.b.ii.   Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3
7.b.b.iii.   Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %0
7.b.c.   (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10
8   Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) %15
9   75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) %15
10.a  Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20
10.b.   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20
11  Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
11.a.  Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
11.a.i  Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1
11.a.ii  (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2
11.b.  Diğer zirai mahsuller için,
11.b.i  Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 2
11.b.ii  (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4
11.c.  Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
11.c.i  Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için % 2
11.c.ii  Diğer hizmetler için % 4
11.d.   (26.10.2021 tarih ve 31640 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7338 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmadan önceki şekli) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (%0) % 0
12  PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden % 20
13  GVK 9. Maddede yer alan Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
13.a.  GVK 9. Maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2
13.b.  Hurda mal alımları için % 2
13.c.  Diğer mal alımları için % 5
13.d.  Diğer hizmet alımları ('a', 'b' ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için % 10
14  GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15
15.a.  GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15
15.b.  GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10
15.c.  GVK 75' inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5
 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 68. Madde
Geçici 68. Md.   31/12/2025 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20
 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 72. Madde Fıkra ve Bentleri
Geçici 72. Md.   31/12/2028 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. 7194 Sayılı Kanun 21. maddesi ile; 01/01/2020 tarihinden itibaren Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde, sporcu ücretleri de Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.
1. Fıkra   31/12/2028 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.
1. Fıkra / A-bendi   Lig usulüne tabi spor dallarında;
1. Fıkra / A-bendi / I.   En üst ligdekiler için % 20
1. Fıkra / A-bendi / II.   En üst altı ligdekiler için % 10
1. Fıkra / A-bendi / III.   Diğer ligdekiler için, % 5
1. Fıkra / B-bendi   Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5