Pratik Bilgiler
HUMK, İİK ve CMK Süreler


HUKUKUMUZDA SÜRELER

MAHKEMESİ
Cevap /
Cevaba
Cevap /
İkinci
Cevap

Bilirkişi
Raporu
İtiraz
Tesbit,
İht.Ted.
ve YD
Kararı
İtiraz
Temyiz
(****)
Karar Düzeltme
(****)
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçe Reddi Kararı Temyizi

İstinaf
(****)
Temyiz
(****) (!)
Tefhim
Tebliğ
Cevap
Karar
Düzeltme
Cevap
Tefhim
Tebliğ
Cevap
Tefhim
Tebliğ
Cevap
ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri Hukuk)
2
Hafta
2
Hafta
1
Hafta

15
10
15
15
7

2
Hafta
2
Hafta

2
Hafta(!)
2
Hafta
SULH
(Basit Yargılama Usulüne tabi davalar)
2
Hafta (*)
2
Hafta
1
Hafta

8
10
15
(**)
15

7

2
Hafta
2
Hafta

2
Hafta(!)
2
Hafta
İŞ
2
 Hafta (*)
2
Hafta
1
Hafta
8
8
10


7
8
2
Hafta
2
Hafta
8
2
Hafta
2
Hafta
İCRA - Hukuk
2
Hafta (*)
2
Hafta
1
Hafta
10
10
10
10
10
7
10
10


2
Hafta(!)
2
Hafta
İCRA - Ceza
Duruşma
Duruşma
----
7
7
10


1
Hafta
7
7


7
7
CEZA
(Sulh, Asliye, Ağır, Fikri Ceza)
Duruşma
Duruşma

1 Hafta
1 Hafta
10
1 Ay (C.Sav.)

1
Hafta
7
7

15(!)
15(!)
15(!)
İDARE (Normal Yargılama)
30
2
Hafta
7

30
30
15
30 (***)
7

30
30

30
30
İDARE (İvedi Yargılama)
15 (*****)15
1515
15
VERGİ (Normal Yargılama)
30
2
Hafta
7

30
30
15
30 (***)
7

30
30

30
30

(*) Basit yargılama usulüne tabi davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi yoktur, sadece cevap dilekçesi vardır.
(**) Eski HUMK 440/III-2 maddesi hükmüne dikkat edilmeli. (Karar düzeltme yolu açık olanlarda 15 gün)
(***) İYUK’na göre Karar düzeltmeye karşı da cevap süresi 30 gündür.
(****) Bölge Adliye Mahkemeleri çalışmaya başlayınca, yeni HMK’nun istinaf ve temyize ilişkin süreleri geçerli olacaktır.
(*****) İdari yargıdaki ivedi yargılama usulüne tabi davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi yoktur, sadece cevap dilekçesi vardır.
Dava açma süresi; ivedi yargılamada 30 gün, normal yargılamada özel kanunlarla başkaca bir süre belirlenmemişse idare mahkemesi 60 gün, vergi mahkemesi 30 gündür.
(!) 5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete yayınlanan 7035 sayılı yasa ile CMK, HMK ve İYUK da önemli değişiklikler yapılmıştır.
Ceza Yargılamasında temyiz süresi; 7 gün iken 15 güne çıkartılmıştır. (CMK 291/1) ve Hukuk Yargılamasında temyiz süresi; 1 ay iken 2 haftaya düşürülmüştür. (HMK 361/1)