Pratik Bilgiler
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları (2019-2024)


SIRA NO.

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2019

2020

2021

2022

2023

2024

AÇIKLAMA

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

26.027 TL

31.903 TL

34.809 TL

47.409 TL

105.688 TL

167.473 TL

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

219 TL

268 TL

292 TL

397 TL

885 TL

1.402 TL

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

366 TL

448 TL

488 TL

664 TL

1.480 TL

2.345 TL

4

7/2 (f bendi)

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

1.464 TL

1.792 TL

1.958 TL

2.656 TL

5.920 TL

9.381 TL

99/1-b ceza maddesinin dört katı

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

219 TL

268 TL

292 TL

397 TL

885 TL

1.402 TL

Bu durumdaki her işçi için

6

14

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

857 TL

1.050 TL

1.145 TL

1.559 TL

3.475 TL

5.506 TL

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

3.250 TL

3.983 TL

4.345 TL

5.917 TL

13.190 TL

20.901 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

236 TL

289 TL

315 TL

429 TL

956 TL

1.515 TL

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

857 TL

1.050 TL

1.145 TL

1.559 TL

3.475 TL

5.506 TL

 

13

38

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

236 TL

289 TL

315 TL

429 TL

956 TL

1.515 TL

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

416 TL

509 TL

555 TL

755 TL

1.683 TL

2.667 TL

Bu durumdaki her işçi için

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

857 TL

1.050 TL

1.145 TL

1.559 TL

3.475 TL

5.506 TL

 

17

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

416 TL

509 TL

555 TL

755 TL

1.683 TL

2.667 TL

Bu durumdaki her işçi için

18

57

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

19

59

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

20

60

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

2.292 TL

2.809 TL

3.064 TL

4.173 TL

9.302 TL

14.740 TL

 

22

64

Telafi çalışması usullerine uymamak

416 TL

509 TL

555 TL

755 TL

1.683 TL

2.667 TL

Bu durumdaki her işçi için

23

68

Ara dinlenmesini uygulamamak

2.292 TL

2.809 TL

3.064 TL

4.173 TL

9.302TL

14.740 TL

 

24

69

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

25

71

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

26

72

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

27

73

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

28

74

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

29

75

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

30

76

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek

20.822 TL

25.523 TL

27.848 TL

37.928 TL

84.552 TL

133.981 TL

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

33

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

Not: 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL/TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

2011-2018 Yılları Arasında ki Cezalar