Pratik Bilgiler
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları


SIRA NO.

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2012

26.01.2012
6270/17 MD. Değişenler Dahil

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AÇIKLAMA

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

13.591 TL

13.591 TL

14.651 TL

15.226 TL

16.765 TL

17.700 TL

18.377 TL

21.036 TL

26.027 TL

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

117 TL

110 TL

118 TL

122 TL

134 TL

141 TL

155 TL

177 TL

219 TL

Bu durumdaki her işçi için

3

7

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

5

14

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

693 TL

857 TL

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

1.842 TL

1.700 TL

1.832 TL

1.903 TL

2.095 TL

2.211 TL

2.295 TL

2.627 TL

3.250 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

134 TL

125 TL

134 TL

139 TL

153 TL

161 TL

167 TL

191 TL

236 TL

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

693 TL

857 TL

 

12

38

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

134 TL

125 TL

134 TL

139 TL

153 TL

161 TL

167 TL

191 TL

236 TL

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

337 TL

416 TL

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek

487 TL

450 TL

485 TL

504 TL

554 TL

584 TL

606 TL

693 TL

857 TL

 

16

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

337 TL

416 TL

Bu durumdaki her işçi için

17

57

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

18

59

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

19

60

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

1.227 TL

1.200 TL

1.293 TL

1.343 TL

1.478 TL

1.560 TL

1.619 TL

1.853 TL

2.292 TL

 

21

64

Telafi çalışması usullerine uymamak

241 TL

220 TL

237 TL

246 TL

270 TL

285 TL

295 TL

337 TL

416 TL

Bu durumdaki her işçi için

22

68

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.227 TL

1.200 TL

1.293 TL

1.343 TL

1.478 TL

1.560 TL

1.619 TL

1.853 TL

2.292 TL

 

23

69

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

24

71

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

25

72

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

26

73

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

27

74

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

28

75

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

29

76

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

30

77

105/c

İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

Bu maddeler 30.12.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır.
Bu maddelerin yerine 6331 sayılı yasa maddeleri geçerlidir.

31

78

105/a

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

228 TL

245 TL

270 TL

250 TL

Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar

32

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

 

33

79

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak

34

80

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

35

81

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

36

85/1

105/d

Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak

572 TL

550 TL

606 TL

550 TL

Her işçi için

37

85/2

Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

38

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

228 TL

245 TL

270 TL

250 TL

Bu durumdaki her işçi için

39

87

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

40

88

105/c

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak

1.144 TL

1.232 TL

1.358 TL

1.250 TL

 

41

89

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

42

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek

10.873 TL

10.873 TL

11.721 TL

12.181 TL

13.412 TL

14.160 TL

14.702 TL

16.829 TL

20.822 TL

43

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

44

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

Notlar:

*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.