Pratik Bilgiler
İŞ-KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları


KANUN

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI
(2024 YILI)

AÇIKLAMA

4857

101

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

20.900 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904

20/a-1

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

189.245 TL

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.

20/a-2

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

378.514 TL

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

20/a-3

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak

94.622 TL

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.

4904

20/b-1

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek

473.148 TL

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.

20/b-2

Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek

946.308 TL

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

20/b-3

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak

189.245 TL

İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.

4904

20/c

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.

4904

20/d

Özel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

47.303 TL

Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek

Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.

4904

20/e

Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek

9.441 TL

Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel sitihdam bürolarına uygulanır.

4904

20/f

Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

28.365 TL

İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır.

4904

20/g-1

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak. / İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

9.441 TL

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.

20/g-2

Kurum izni olmaksızın kendiiş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek

473.148 TL

Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.

4904

20/h

Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

47.303 TL

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

4904

20/i

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek

28.366 TL

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.

4904

20/j

Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi

189.245 TL

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.

4904

20/k

Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

473.149 TL

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

4904

20/l

Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak

94.622 TL

İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.

4904

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek

4.711 TL

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.

4904

20/n-1

Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak

189.245 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır.

20/n-2

Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak

94.622 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.

4904

20/o

Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek

9.441 TL

Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.

4904

20/p

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak

47.303 TL

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır.

4904

20/r

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek

473.149 TL

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.

4904

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek

189.245 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.