Pratik Bilgiler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları


KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

TEHLİKE SINIFI

01.01.2018 itibarıyla Ceza Miktarı

AÇIKLAMA

10'dan az çalışan

10-49 çalışan

50 ve daha fazla çalışan

4

4/1-a

26-1/a

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.092 TL
3.865 TL
4.638 TL

3.092 TL
4.638 TL
6.184 TL

4.638 TL
6.184 TL
9.276 TL

Her yükümlülük için

4/1-b

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

6

6/1-a

26-1/b

İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

7.738 TL
9.672 TL
11.607 TL

7.738 TL
11.607 TL
15.476 TL

11.607 TL
15.476 TL
23.214 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

İşyeri hekimi çalıştırmamak.

Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

Çok Tehlikeli

- - -

7.734 TL

11.601 TL

6/1-b

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

 

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

6/1-ç

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.545 TL
1.931 TL
2.317 TL

1.545 TL
2.317 TL
3.090 TL

2.317 TL
3.090 TL
4.635 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

 

8

8/1

26-1/c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

Uzman ve hekim için ayrı ayrı

8/6

Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

10

10/1

26-1/ç

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

4.641 TL
5.801 TL
6.961 TL

4.641 TL
6.961 TL
9.282 TL

6.961 TL
9.282 TL
13.923 TL

Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

6.961 TL
8.703 TL
10.444 TL

6.961 TL
10.444 TL
13.926 TL

10.444 TL
13.926 TL
20.889 TL

Her ay (Aykırılığın devamı halinde)

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

 

11

11

26-1/d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.545 TL
1.931 TL
2.317 TL

1.545 TL
2.317 TL
3.090 TL

2.317 TL
3.090 TL
4.635 TL

Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

12

12

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak

14

14/1

26-1/e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

Her yükümlülük için

14/2

İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.092 TL
3.865 TL
4.638 TL

3.092 TL
4.638 TL
6.184 TL

4.638 TL
6.184 TL
9.276 TL

 

14/4

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

15

15/1

26-1/f

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.545 TL

Her çalışan için

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak

16

16

26-1/g

Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek

17

17

26-1/ğ

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

626 TL

Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı
(23.04.2015 öncesi cezalar: Her çalışan için)

18

18

26-1/h

Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak.

1.545 TL

Her çalışan için

20

20/1

26-1/ı

Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.545 TL
1.931 TL
2.317 TL

1.545 TL
2.317 TL
3.090 TL

2.317 TL
3.090 TL
4.635 TL

 

20/3

Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.

2.319 TL
2.898 TL
3.478 TL

2.319 TL
3.478 TL
4.638 TL

3.478 TL
4.638 TL
6.957 TL

20/4

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak

1.545 TL

Hakları kısıtlanan her birey için

22

22

26-1/i

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

3.092 TL
3.865 TL
4.638 TL

3.092 TL
4.638 TL
6.184 TL

4.638 TL
6.184 TL
9.276 TL

Her aykırılık için

23

23/2

26-1/j

Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

7.738 TL
9.672 TL
11.607 TL

7.738 TL
11.607 TL
15.476 TL

11.607 TL
15.476 TL
23.214 TL

 

24

24/2

26-1/k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak

25

25

26-1/l

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek

1.253 TL

ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

29

29

26-1/m

Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

77.400 TL
96.750 TL
116.100 TL

77.400 TL
116.100 TL
154.800 TL

116.100 TL
154.800 TL
232.200 TL

 

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

123.840 TL
154.800 TL
185.760 TL

123.840 TL
185.760 TL
247.680 TL

185.760 TL
247.680 TL
371.520 TL

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek

30

30

26-1/n

30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek

Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

1.545 TL
1.931 TL
2.317 TL

1.545 TL
2.317 TL
3.090 TL

2.317 TL
3.090 TL
4.635 TL

Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)

26-1/o

Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek

- - -

626 TL

Her çalışan için

26-1/ö

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak

Notlar:

1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.

2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir

3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

uygulanır.

5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.

6) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

7) Bu tabloda Yeniden Değerleme Oranı dışında, 02.05.2015 tarihinde %25, %50 artırılarak yapılan hesaplamalarda yarım Türk Lirası ve üzerindeki rakamlar tama tamamlanarak 1.850, 2.774, 3.083, 6.938, 7.709, 9.251, 92.522, 123.362 olarak belirlenmişken 05.05.2015 tarihli Bakanlık duyurusunda (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=idari_para_cezalari) küsuratların dikkate alınmadığı görüldüğünden söz konusu bu idari para cezaları, küsuratlar dikkate alınmadan tekrar hesaplanmış (1'er TL azaldığı görülmüş) olup tablo yeniden düzenlenmiştir.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA